Sanayi Devrimi Nedir

Sanayi devrimi 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da buluşların artması kas gücünün yerini buhar gücünün alması sonucu ortaya çıkan bir olaydır. Sanayi devrimi ilk olarak Birleşik Krallıkta ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sermaye gücü oldukça artmıştır. Kas gücünün yeteri kadar hızlı olmaması tüketimin artması ve ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle buhar gücü teknolojisi ortaya çıkmıştır. Sanayi devriminin sonucunda Avrupa da refah düzeyi artmış, üretim artmış buna bağlı olarak harcanan emekte artmıştır. Bu dönem de sömürgecilik artmış ve yeni pazarlar ortaya çıkmış ham madde ihtiyacı artmıştır.

Sanayi Devrimi Nedir?

Başka bir deyişle kapitalizmin doğuşu ve yaygınlaşması sonucu döner sermayenin artışıyla bu devrim ortaya çıkmıştır. Bu devrimle birlikte enerji yataklarına özellikle o dönemde kömüre daha sonrada yani günümüzde petrole ve uranyuma olan ihtiyaç artmıştır.

Öncelikle bu olayın neden-sonuç ilişkisini irdelememiz faydalı olur. Hatırlayacak olursak o dönemde;

– Nüfus artışı artmış
– Tarım alanındaki gelişmeler kol gücüne olan ihtiyacı azaltmıştır. Bunun sonucu olarak köyden kente göç artmış ve toplumlar sanayileşmeye, üretim hızlanmaya başlamıştır.
– Bu dönemde yağma hareketleri artmış ve devletlerarasında savaşları ve toplumlar arasında çekişmeleri ortaya çıkmıştır.
– Bu dönemde burjuvazi ve orta sınıf ekonomik olarak şişmiş ve bu devrimin başlaması için önemli bir neden olmuştur.

Sanayi Devrimi

İngiltere’de ortaya çıkmasının nedenleri: Magnaçarta anlaşmasının imzalanması ile birlikte Anayasal Monarşiye geçen İngiltere kişisel hak ve hürriyetlerin ileri seviyede olduğu ve o dönem dünyanın en refah, en zengin ülkesi (yani bu günkü ABD gibi)konumunda idi. Ayrıca sanayi için o dönem en gerekli ham maddeler  olan kömür ve demir yataklarına çok ihtiyaç duyan İngiltere sömürgecilik faaliyetlerinin sonucu olarak gücünü daha da arttırmak istemiş ve sanayi devrimi denilen olay gerçekleşmiştir.

Sanayi devriminin diğer sonuçları şöyle olmuştur;

– Ekonomik, siyasi ve sosyal yönden toplumsal değişmeler meydana gelmiştir.
– Burjuva sınıfının statü değiştirerek yeni bir işçi sınıfının doğmasına neden olmuştur. Bu devrimden öncede bir işçi sınıfı da vardır ama bilinçsiz bir sınıf devrim ile birlikte bilinç düzeyi de artmıştır.
– Sendika, grev ve sosyalizm gibi kavramlar doğmuş ve bu sınıf en kalabalık sınıf olmuştur.
– Kentleşme ve nüfus oranı artmıştır.
– Makineleşmenin artması sonucu tarım alanlarından daha fazla insanın beslenmesi imkânı doğmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here