Okul

Büyük Boy Dünya Ülkeler Haritası

Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının, gökyüzünden kuşbakışı olarak belli bir ölçek dahilinde küçültülerek bir zemine çizilmiş ve aktarılmış şekline harita denir. Haritaları büyük boy görmek için üzerine tıklayınız.

Dünya Haritası

Dünya yüzeyindeki alanların hepsinin bir harita projeksiyonu ile harita olarak gösterilmesine denmektedir. Dünya haritaları daha çok siyasi ve fiziksel haritalar şeklinde hazırlanır.

dünya dilsiz haritası

Harita Türleri Nelerdir?

Konularına, kullanım amaçlarına ve ölçeklerine göre haritalar farklı çeşitlere ayrılmışlardır.

KONULARINA VE KULLANIM ALANLARINA GÖRE HARİTALAR

Bu tür haritalar kullanıldıklara yere göre Genel Haritalar ve Özel Haritalar olarak sınıflandırılır. Genel haritalar toplumda geniş bir kitle tarafından kullanılabilirken, özel haritalar ise belirli bir konu için hazırlanmış haritalardır. Belirli bir kesim tarafından kullanılır.

Genel Harita Türleri

Topoğrafya Haritaları: İzohips diğer adıyla eşyükselti eğrileri kullanılarak yapılan haritalardır.  1/20.000 ile 1/500.000 arasında ölçeklerle hazırlanır. Daha çok kadastro ve askeri çalışmalar için kullanılmaktadır.

Fiziki Haritalar

Yeryüzünde bulunan şekillerin fiziki özelliklerini, yükselti ve dağılışlarını göstermek için kullanılmaktadır.  Aynı yükseklikteki veya aynı derinlikteki yerlerin belirli renklerle boyanması esası ile hazırlanmaktadır.

Siyasi ve İdari Haritalar

Ülkeleri ve sınırları gösteren haritalara siyasi harita denmektedir. Bu sınırlar içinde yer alan şehirlerin, eyaletlerin ve idari bölgelerin gösterildiği haritalara ise idari harita denmektedir.

Duvar ve Atlas Haritaları:  Eğitimde ve öğretimde kullanılan haritalardır. Bu haritalarda Dünya’nın tamamı, kıtalar ve ülkeler gösterilmektedir.

Özel Harita Türleri

Araziden Yararlanma Haritaları:  Arazileri doğru kullanma amacıyla hazırlanan bu haritalarda, ekili, dikili araziler, çayır ve meralar, kayalık ve bataklık araziler gösterilir. Hangi tarım türleri yapıldığı ve yetiştirilen ürünler de bu haritalarda yer almaktadır.

Ekonomi Haritaları

Dünya’nın bütününde veya bir parçasında, yapılan ekonomik faaliyetlerin gösterildiği harita türüdür. Endüstri kuruluşları ve dağılışları, üretim ve çalışanların sayısı gibi konularda bilgi veren haritalardır.

Hidrografya Haritaları

Belli bölgelerdeki su kaynakları ve rezerv potansiyelleri hakkında bilgiler sunan haritalardır. Akarsular, göller, yer altı suları gibi su kaynakları ile ilgili veriler bulunur.

İzoterm Haritaları

Aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilere izoterm denir. İzoterm haritaları sayesinde o bölge hakkında sıcaklık analizleri yapmak mümkün olur.

Jeomorfoloji Haritaları

Yer şekilleri ve bunların nasıl oluştukları hakkında bilgi veren haritalardır. Fay hatları, eğimli araziler, ova ve platolar, birikinti konileri gibi alanlar tarama ve renklendirme yöntemleri kullanılarak bu haritalarda gösterilir.

Nüfus Haritaları

Nüfusun hangi bölgelerde yoğun, hangi bölgelerde seyrek olduğunu gösteren haritalardır. İnsanların Dünya’nın hangi noktalarında yaşadığı, nüfus yoğunluğu gibi konularda bilgilere ulaşılır.

Toprak Haritaları: Toprak tipleri ve toprak özellikleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar kullanılarak, toprağın daha verimli şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR

–  Büyük Ölçekli Haritalar

* Ölçekleri 1 / 200.000’e kadar olan haritalardır.
* Bu tür haritalarda küçültme oranı azdır.
* Ayrıntıları gösterme gücü fazladır.
* Düzlem parçasındaki gerçek alan küçüktür.
* Eşyükselti eğrilerinin arasındaki yükselti farkı azdır.
* Planlar ve topoğrafya haritaları büyük ölçekli haritalardır.

–  Orta Ölçekli Haritalar

* Ölçekleri 1 / 200.000 ile 1 / 1.000.000 arasında yer alır.
* Ayrıntılar ve detaylar, büyük ölçekli haritalara oranla daha azdır.

–  Küçük Ölçekli Haritalar

* Ölçekleri 1 / 1.000.000’dan daha küçük olan haritalardır.
* Bu haritalar detay bilgiler ve ayrıntılar en az ölçüdedir.
* Küçültme oranı en fazla olan harita türüdür.
* Birim düzlemde gösterilen gerçek alan diğerlerinden büyüktür.
* Eşyükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı fazladır.
* Duvar ve atlas haritaları küçük ölçekli haritalardandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu